Реєстрація | Вхід

Права і обов'язки студентів

В Україні cтудент(син. слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу та навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього й освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Права студентів


Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
вибір форми навчання;

 • безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які
 • поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об'єднаннях громадян;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Обов'язки студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:


 • додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.

Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:


 • за власним бажанням;
 • за невиконання навчального плану;
 • за порушення умов контракту;
 • в інших випадках, передбачених законом.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:


 • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
 • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
 • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Нормативно-правова база

Нормативно-правовими актами, що регулюють питання студентів є:


 • Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Рекомендація ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14 грудня 1960 року;
 • Закон України "Про освіту" від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР (зі змінами);
 • Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III (зі змінами);
 • Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" від 5 лютого 1993 року № 2998-XII (зі змінами);
 • Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV (зі змінами);
 • Закон України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР;
 • Закон України "Про прожитковий мінімум" від 15 липня 1999 року № 966-XIV;
 • Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" від 5 жовтня 2000 року № 2017-III;
 • Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21 листопада 1992 року № 2811-ХII;
 • Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року № 796-XII;
 • Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 року № 875-XII;
 • Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року № 1058-IV;
 • Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 3 липня 1991 року № 1282-XII;
 • Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про документи про освіту та вчені звання" від 12 листопада 1997 року № 1260;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Питання стипендіального забезпечення" від 12 липня 2004 року № 882;
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" від 5 квітня 1994 року № 226 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України" від 5 квітня 1999 року № 541 (зі змінами);
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" від 22 вересня 1997 року № 1050;
 • Положення про державний вищий навчальний заклад;
 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;
 • Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;
 • Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти;
 • Положення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти;
 • Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості;
 • Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням;
 • Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти України;
 • Типове положення про студентське містечко навчального закладу Міністерства освіти України;
  тощо.
Цитатка РТФ

Нет ответа!
Мазор Ю.Л.

Додати цитатку

Розділи новин
Новини студради КПІ [5]
Новини студради РТФ [36]
Новини вченої ради РТФ [4]
Деканат РТФ [5]
Життя факультету [20]
Новини профспілкового комітету [2]
Форма входу
Міні-чат
Пошук
Друзі сайту
КПИ, РТФ. Группа РТ-91 (Р-204). Выпуск 1985 г.
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостів: 1
Користувачів: 0